Kunnskapsbygda

Pål satt med studiegruppa si på Nordkalottsenteret som de vanligvis gjorde hver mandag og torsdag. På PC’ene sine hadde de forelesningen sendt fra Universitetet i Tromsø.
Bilde: Glenn Sæstad
På jobben til Pål kunne han benytte seg av det han lærte og han kunne faktisk bruke ett av prosjektene på jobben som oppgave på deltidsstudiet.
Bilde: Glenn Sæstad
Pål var også glad for at samarbeidet med universitetene la til rette for at at Malin, datteren hans, kunne velge å ta høyere utdannelse i egen bygd om hun ønsket.
Bilde: Marthe Thu

Visjon 9

Om kunnskapsbygda

En lærende kommune hvor det både forskes og utdannes sammen med befolkningen.

Bygdene moderniseres de også, og med det følger behov for mer kompetanse. I stedet for å være avhengig av å bare importere kompetansen gjennom tilflytting, satset Storfjord på å legge til rette for at de eksisterende innbyggerne kunne tilegne seg denne kompetansen selv. Fra pandemien i 2020 hadde man nemlig lært at det ofte var mulig å jobbe og studere fra hvor som helst i verden så lenge man la til rette for det.

Kommunen inngikk samarbeid med universiteter, høyskoler og videregående skoler, og la til rette med lokaler, infrastruktur og støtte til både utdanning og forskning.

I dag trenger hverken unge eller eldre å flytte om de ønsker utdanning. Det har også vist seg ganske så attraktivt for urbane folk å studere og jobbe i litt mer landlige omgivelser.

Bilde: Ørjan Laxaa
Bilde: Glenn Sæstad

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Behov for kompetanseheving i kommune og næringsliv
 • Ikke mulig å ta høyere utdanning i egen kommune
 • Ønske om flere kunnskapsjobber i kommunen

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke

 • Nærhet til natur og hjemsted
 • Storfjordinger som ikke vil flytte for å studere

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Kollokviegrupper på Nordkalottsenteret
 • Nord-Troms Studiesenter
 • Tiltakssonen
 • Erfaring fra digital undervisning ved universitetene

Utdrag fra innbyggerne

Kunnskapsbygda

Denne visjonen kan inneholde slike konsept:

Bygdecampus

Arbeidssted for kollokviegrupper, seminarer og møteplass for studenter. I tillegg til Nord-Troms-fordelene kan det tilrettelegges så studenter får relevant arbeidserfaring og praksisplass

Bygdeforskning

Etablere forskningsbaser med eksterne universitet som UiT og NMBU for å forske på bla. nordlys, språk- og kulturhistorie, klimaendringer og hvordan man kan drive arktisk naturbruk i fremtiden.

Innbyggerforskning

Samarbeid mellom profesjonelle forskningsmiljø og vanlige innbyggere som ønsker å hjelpe til med forskning i sitt lokalmiljø på natur og kultur. Et nytt sosialt aktivitetstilbud hvor man også lærer.

Kunnskapsbygda

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Etablere eller videreutvikle støtteordninger til bedrifter og innbyggere i Storfjord som ønsker videreutdanning i egen kommune
 • Inngå dialog med lokalt næringsliv og eksterne utdanningsinstitusjoner om tilrettelegging for etterutdanning og fjernundervisning i Storfjord
 • Tilgjengeliggjøre lokaler til bruk av innbyggere som deltar i nettstudier

Innbyggere

 • Tydelig melde interesse for hva slags studietilbud som ønskes i Storfjord
 • Engasjere seg i arbeidet med å etablere innbyggerforskning

Næringsliv

 • Sette i gang et opprop av lokale bedrifter med kunnskaps- og kompetansebehov ønsker et etterutdanningstilbud tilrettelagt for Storfjord
 • Utrede hvordan etterutdanning gjennomføres som en del av ansattes arbeid og utvikling
 • Utrede hvilke fordeler lokalt næringsliv kan få av å samarbeide med forskning, f.eks på reiseliv, hav- og landbruk

Frivillighet

 • Etablere en lokal forening for innbyggerforskning som forsker på lokal natur, kultur og historie
 • Etablere sosial studiegruppe og nettverk for Storfjordinger som studerer
 • Arrangere foredrags - og temakvelder fra sambygdinger eller eksterne om ulike temaer som kan være av interesse for innbyggere eller næringsliv

Kunnskapsbygda

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Å ta vare på klima og miljø krever at vi styrker noen sider ved livet i Storfjord, men også introduserer nye måter å leve og arbeide på. Til dette kreves det kunnskap og kompetanse, noe som aller helst bør ha en lokal tilknytning og forankring, og som forstår livet her. Også her vil inkludering av innbyggere i forskningsaktiviteter være med på å spre kunnskap om og dokumentere klima og miljø.

Samfunn

Et sosialt bærekraftig samfunn trenger kunnskap og kompetanse tilgjengelig for alle. Hvis denne kunnskapen kan tilegnes der man er, vil det kanskje gjøre at flere blir boende i Storfjord. Høyere utdanning og kompetanse vil også kunne skape en grobunn for Storfjord som en forskningskommune. Ved å innolvere resten av samfunnet i innbyggerforskning vil man også spre kunnskapen uformelt og inkludere flere.

Økonomi

Ny kunnskap og avansert kompetanse er viktig for å ha et levedyktig og økonomisk bærekraftig næringsliv som kan tilpasse seg og utvikle nye måter å produsere verdi på.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene