Fjordfolket

Marit parkerte sykkelen og gikk ned mot badstua. Det skulle gjøre godt med en dukkert etter arbeidstid som en innledning til helga.
Bilde: Ørjan Laxaa
Venninnene ventet på henne, og hadde allerede fyrt opp ovnen. Den varme badstua komplementerte det kalde vannet, og de holdt det gående ut i de små timer.
Bilde: Marthe Thu
Da søndagen kom dro de ut på sjøen. Været var nydelig, og flere hadde kommet seg ut i båtene sine. Noen padlet rundt i kajakk, mens andre søkte fiskelykken.
Bilde: Ørjan Laxaa

Visjon 7

Om fjordfolket

Potensialet i at fjorden nyttegjøres i større grad av innbyggerne

Fjorden har alltid vært sentral i Storfjordingenes liv, helt fra gammelt av da fjorden var en hovedfartsåre med frakt av varer, mennesker og fiske.

Et fornyet ønske om å bedre ta i bruke fjordens ressurser, gjorde at Storfjord Kommune satte ned et utvalg for å lage en ny reguleringsplan for en bærekraftig og trygg forvaltning av fjorden. I tillegg tok kommunen ansvar for egne utslipp, og det ble bygget renseanlegg både i Skibotn og på Hatteng.

Dette nye fokuset på havet førte til at fjorden ble tilgjengeliggjort for flere, og nye næringer og bruksområder dukket opp i kjølvannet.

I dag har fjorden igjen blitt en sentral del av identiteten til et liv i Storfjord. Bruken og forvaltningen gjøres på en forsvarlig måte, til nytte for folket, dyrelivet og fremtidige generasjoner.

Bilde: Ørjan Laxaa
Bilde: Ørjan Laxaa

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Lite aktiv kultur rundt sjø og båtliv
 • Utslipp fra en økende tungtransport nordover og fra Finland
 • Kommunen blir delt i to om det går ras i utsatte områder
 • Utslipp og trussel mot livet i havet

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Utnytte fjorden på en bærekraftig måte
 • Legge til rette for ny aktivitet

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Videreutvikle eksisterende havner og infrastruktur
 • Uttalt ønske om promenade langs fjorden

Utdrag fra innbyggerne

Fjordfolket

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Badstulaget

Saunakulturen står sterkt i Storfjord, og det blitt bygget ut et nettverk av badstuer rundt omkring i bygdene som er tilgjengelig for alle. Storfjord Badstulag står for organiseringen og driften av anleggene. Bra for kropp og sjel.

Åpen havn

Det er bygd ut og tilrettelagt for åpne småbåthavner langs hele fjorden, slik at man kan legge til ved behov. Lyngspasset sørger for finansiering til vedlikehold og drift av havnene.

Tarefarm

Etter ønske om arbeidsplasser og bedre utnyttelsesgrad av naturressursene har man gått sammen om produksjon av tang og algeforedling til sjømat, alginat og fôr.

Fjordfolket

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Utarbeide eller slutte seg til en kystsoneplan
 • Samle innspill fra den eldre generasjonen av fiskere om fjordbruk tilpasset lokale forhold
 • Tilrettelegge for omlastingskai, gjerne i kombinasjon med togforbindelse til Finland
 • Regulere og tilrettelegge badeplasser
 • Åpne opp for dyrking av tare og blåskjell
 • Søppelkasser hvor folk kan kaste søppelet de plukker

Innbyggere

 • Ta i bruk fjord og plasser som er tilrettelagt per i dag.
 • Invitere naboer og venner til fisketurer
 • Plukke søppel under turer langs fjorden

Næringsliv

 • Ønske eller kreve at gods skal fraktes til sjøs
 • Forretning- og driftsmodeller for dyrking og høsting av tare og blåskjell
 • Sørge for at eventuelle ressurser som høstes fra fjorden, foredles i land.

Frivillighet

 • Småbåthavnene kan samarbeide eller tilrettelegge for økt aktivitet gjennom at havnene også blir et sosialt møtested.
 • Opprettelse eller videreføring av badstulag og badelag.
 • Gjøre eksisterende badstuer tilgjengelige for innbyggere, eventuelt bygge nye på dugnad.
 • Opprette eller viderefører en velforening for fjorden som organiserer fjord-rydding og andre sosiale aktiviteter

Fjordfolket

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Fjorden og tilgangen til havet har vært selve livsgrunnlaget for Storfjord. Det må både bevares, men kan også spille en viktig rolle i fremtidens bærekraftige Storfjord. Å frakte gods på vann er mindre friksjon enn på vei, derfor får man mer effekt ut av energien som kreves. Man kan drive næring i fjorden, hvor produktet er med å renser og forbedrer livskvaliteten i vannet i stedet for å legge igjen avfall (tang/tare, blåskjell vs. oppdrett).

Samfunn

Det finnes lange tradisjoner for aktiviteter tilknyttet vann og ved å bygge videre på disse kan man skape naturnære møteplasser som lar folk møtes og bli kjent, samtidig som at aktivitetene i seg selv kan ha helsefrembringende effekter.

Økonomi

Fjorden dekker en stor del av kommunens areal, og ved en sunn høsting av det fjorden kan gi er det mulig å skape lokale arbeidsplasser innen dyrking, høsting og foredling av f.eks. tare eller blåskjell. Dette kan foredles som mat eller til jordbruket. Fjorden er ikke egnet for fiske i stor skala, men kan dekke tilførsel til lokal bruk som små serveringssteder eller lokal husholdning. Gjennom sunn forvaltning kan man også tilby turistaktiviteter på fjorden.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene