Et annerledes industrieventyr

“Det er mye gull her, Martine” sa Peder mens han stakk hodet ut av vinduet på den gamle låven. “Fremdeles god tømmer igjen. Det er bare å begynne å plukke ned.”
Bilde: Glenn Sæstad
Peder og Martine jobbet hele sommeren og høsten med å restaurere den gamle låven. Det som ikke kunne brukes av materialer ble byttet ut, mens det som kunne fikk stå i fred.
Bilde: Ørjan Laxaa
Da våren kom stod arbeidsfellesskapet “Låven” klar til å ta imot sine første gründere og frilansere, og starten på et nytt industrieventyr var i gang i Storfjord.
Bilde: Em M. / Unplash

Visjon 4

Om et annerledes industrieventyr

Satse på småskala industri gjennom forvaltning av naturressurser og eksisterende infrastruktur.

Storsamfunnet har i større grad gått over til en sirkulær økonomi og beskatningen av jomfruelige materialer har skutt i været. Dette har ført med seg at utvinning av ikke-fornybare materialer har vist seg ulønnsomt og at samfunnet i større grad ser hvordan de kan dyrke frem fornybare materialer og gjenbruke materialer allerede i bruk.

Storfjord, som resten av bygde-Norge, fant seg selv i en sterk posisjon da dette skiftet kom. Gjennom behov har kulturen for å gjenbruke og reparere stått sterkt her i mange år og infrastrukturen var allerede på plass. Dette gjorde at man gjennom enkle støtteordninger fikk en oppblomstring i lokal, småskala industri.

De gode naturressursene man tidligere har høstet av, som skog, høstes nå i en mindre skala for å forhindre gjengroing og gjøre Storfjord selvforsynt med eget tømmer og ved. I tillegg gjenbrukes demontert tømmer og andre bygningsmaterialer.

Utover dette har støtteordningene motivert noen gründere til å teste ut nye måter å ta i bruk naturressursene, som til dyrking av tang og tare i fjorden.

Bilde: Nikolai Sabel
Bilde: Marc-Antoine Déry

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Gjengroing av kulturlandskapet
 • Forsvunnet sjønæring
 • Behov for bærekraftig naturbruk
 • Behov for flere arbeidsplasser
 • Forfalne bygg og infrastruktur

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Rik, men sårbar natur
 • Forfalne bygg som viktig del av naturlandskapet

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Underutnyttede låver, naust og annen infrastruktur
 • Det finnes folk med kunnskap, interesse og ressurser

Utdrag fra innbyggerne

Et annerledes industrieventyr

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Låveløftet

Gjøre om forfallende låver og naust som ikke er i bruk til næringsbygg som fellesverksted, drivhus, kontorfelleskap og kulturhus. Utforming kan variere, men den felles identiteten skaper en merkevare basert på naturlandskapet og den historiske arkitekturen.

Mer enn fisk i fjorden

En satsning på maritim virksomhet, som dyrking av blåskjell og tang og tare. Dette kan skape arbeidsplasser, mat og ha positive lokale miljøfordeler.

Fellesbruket

Hvor innbyggere og småbedrifter kan leie eller låne maskiner (og hverandres kompetanse). Gjenbrukbare materialer kan kjøpes billig og småskala sagbruk kan levere materialer fra tynning av skog.

Et annerledes industrieventyr

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Utarbeide et arealregnskap som måler opp- og nedbygging av skog og mark.
 • Stimulere til en arealnøytral forvaltning av bebyggelsen
 • Legge til rette for omregulering av gamle næringsbygg (eks. låver)
 • Fortsette økonomiske bidrag til bedrifter som enten vil starte opp eller omstille
 • Gi gunstige fordeler til innbyggere og næringsliv som ønsker å gjenbruke gammel bebyggelse

Innbyggere

 • Benytte seg av lokalproduserte produkter og tjenester
 • Synliggjøre hva man selv ønsker eller savner, så næringsliv, frivillighet og kommune kan imøtekomme disse ønskene.
 • Synliggjøre interesse for at gamle bruksbygg i privat eie kan rehabiliteres til nye eller gamle formål

Næringsliv

 • Synliggjøre hvilke råvarer og avfallsstrømmer egen bedrift har eller har behov av, for å åpne for samarbeid med andre bedrifter eller synliggjøre mulighetsrom for nye næringer.
 • Kommunisere med andre bedrifter om hva man kan samarbeide om, til nytte for flere.
 • Være imøtekommende for å benytte seg av eller renovere eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt.
 • Utarbeide nye drift- og forretningsmodeller sammen med frivillighet til gjensidig gode som gir mer stabilt eierskap, f.eks. utstyrsdeling, produksjon og utvikling

Frivillighet

 • Fortsette med vedlikehold av bygningsmasser og arealer
 • Etablere organisasjoner som kan forvalte og drifte nye og gamle fellesbygg til ideelle formål, f.eks. kunst og kultur
 • Etablere havbrukslag som sammen med næringsliv og oppstartbedrifter kan utprøve ny bruk av havet, f.eks. Tang- og blåskjelldyrking
 • Utarbeide nye drift- og forretningsmodeller sammen med næringsliv til gjensidig gode som gir mer stabilt eierskap, f.eks. utstyrsdeling, produksjon og utvikling

Et annerledes industrieventyr

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Ved å gjenbruke og restaurere gamle bygg, fremfor å bygge nytt, oppnår man arealnøytralitetet. Det vil si at man ikke bygger ned flere kvadratmeter med natur enn man allerede har. Gjenbruk av materialer vil være et steg inn i en sirkulær økonomi, som også kan skape nye arbeidsmuligheter. Ved å etablere næringer på naturens premisser kan man styrke regionens regenerativitet, ved at man forsterker økosystemet i stedet for å tappe det eller utsette det for stress gjennom avfall. Mindre lokal produksjon for lokale behov vil også redusere energibruk til transport og unngå sløsende overproduksjon.

Samfunn

I et felleslokale med et variert utvalg av arbeidsplasser vil man kunne knytte bånd på tvers av interesser og fagfelt. Varierte arbeidsplasser vil også føre til at flere vil kunne finne “sin plass” og et yrke de trives i.

Økonomi

Å skape nye, og mer varierte arbeidsplasser vil være stimulerende for kommuneøkonomien. Med et mangfoldig arbeidsliv har innbyggene flere ben å stå på i møtet med fremtidens utfordringer. Gjennom å ta i bruk eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt kan man også spare investeringssummer og ha høyere grad av eksperimentering og fleksibilitet.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene